Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej działający na podstawie ustawy z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Siedziba Komisji znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Została powołana, na wzór sowiecki], w 1951 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki jako Centralna Komisja Kwalifikacyjna, w efekcie czego uczelnie utraciły możliwość autonomicznego nadawania stopni naukowych.

Główne zadania Komisji :

  • zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu naukowego oraz tytułu w zakresie sztuki,
  • przyznawanie wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym szkół wyższych, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym i międzynarodowym instytutom naukowym działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawnień do - nadawania stopni naukowych (stopni w zakresie sztuki) doktora i doktora habilitowanego,
  • powoływanie komisji habilitacyjnych oraz recenzentów w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego, tytułu w zakresie sztuki,
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora i tytułu profesora w zakresie sztuki,
  • opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego (profesora uczelnianego), którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Inne filmy powiązane z bohaterem