Absolwentka Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Politechniki Krakowskiej. W 1997 roku na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność syfonów kanalizacyjnych” uzyskała stopień doktora nauk technicznych. A w 2011 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy pt.: „Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej” otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Od roku 2012 jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Obszar i zakres zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów kanalizacyjnych, możliwości jej podniesienia, zagospodarowanie wód opadowych, zmniejszenia negatywnych skutków wód deszczowych na odbiornik.

Jest współautorem m.in. podręcznika pt. „Wody opadowe – odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie” wyróżnionego nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia.

Od 2012 pełni funkcje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Jest Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej pn. „Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska”.

Inne filmy powiązane z bohaterem