Mikołaj Kopernik - urodzony 19 lutego 1473 r., zmarł przed 21 maja 1543 r. Polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista. Autor dzieła "O obrotach sfer niebieskich", ukazującego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Dzieło Kopernika dokonało przełomu w świecie nauki, wywołując jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

W latach 1491 - 1495 odbył studia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w Akademii Krakowskiej. Studiował w epoce największego rozkwitu krakowskiej szkoły astronomicznej, uzyskując przygotowanie z matematyki, optyki geometrycznej, kosmologii, kosmografii oraz astronomii w zakresie: konstruowania i stosowania tablic astronomicznych oraz posługiwania się instrumentami astronomicznymi. Następnie w latach 1496 - 1501 (z inicjatywy wuja Watzenrodego) podjął studia prawa kanonicznego na uniwersytecie w Bolonii, a w latach 1501 - 1503 uczęszczał na studia medyczne w Padwie, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze.

Po powrocie do Polski, następne 40 lat życia Koprnik spędził na Warmii. W latach 1504–1510 w Lidzbarku Warmińskim, jako sekretarz i medyk biskupa Watzenrodego, a po jego śmierci — jako kanonik przy katedrze we Fromborku. Nie przyjął jednak święceń kapłańskich. Spośród 60 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych znaczną część Kopernik przeprowadził we Fromborku. Właśnie tam pracował nad swoim największym dziełem pt.: "O obrotach sfer niebieskich" w latach 1515 - 1530.

Od 1516 roku jako kanonik pełnił funkcje administratora dóbr kapituły komisarza Warmii, a od 1523 generalnego administratora diecezji warmińskiej. Łączyło się z tym sporządzanie map, we współpracy z Aleksandrem Scultetim i prawdopodobnie z Bernardem Wapowskim. Starając się zaradzić zubożeniu Warmii, w wyniku najazdów oraz fałszowania pieniądza, opracował projekt reformy monetarnej, postulując unifikację monetarną Prus i Korony oraz podając metody zabezpieczenia pieniądza przed dewaluacją.

Inne filmy powiązane z bohaterem