Polska Komisja Akredytacyjna - niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Do zadań PKA należy dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wyników tych ocen,

a także wydawanie opinii eksperckich w następujących okolicznościach:

  • w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznawanie uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia,
  • w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także opinii w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii w Polsce.
  • o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki, a także formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne.

Inne filmy powiązane z bohaterem